Artikel 45

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XLVII.

Alle jaren (ten ware dat de nood eenen korteren tijd vereischte) zullen eenige, zooveel mogelijk tot dezelfde provincie behoorende, genabuurde classes samenkomen, tot welke particuliere synode uit ieder classis twee dienaars en twee ouderlingen (welk getal door eene synode, die uit slechts drie of vier classes bestaat, ook op drie kan gesteld worden) afgevaardigd zullen worden. In het scheiden, zoowel der particuliere als der generale synode, zal eene kerk verordend worden, die last hebben zal, om met advies der classis den tijd en de plaats der naaste synode te stellen.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 47.   Particuliere synoden
1. Alle jaren - ten ware dat de nood een kortere tijd vereiste - zullen enige, zoveel mogelijk tot dezelfde provincie behorende, genabuurde classes samenkomen, tot welke particuliere synode uit iedere classis twee dienaars en twee ouderlingen - welk getal door een synode die uit slechts drie of vier classes bestaat ook op drie kan gesteld worden - afgevaardigd zullen worden.
2. In het scheiden, zowel der particuliere als der generale synode, zal een kerk verordend worden, die last zal hebben, om met advies der classis de tijd en de plaats der naaste synode te stellen.
Toelichting.
Zie voor art. 45 (oud) bij art. 43 (nieuw), voor art. 46 (oud) bij art. 34 (nieuw).

 

Commissierapport 1975

CLM vraagt, of het advies van de classis nog nodig is om tijd en plaats van de volgende ps vast te stellen. Hoewel in de praktijk dikwijls een soort regel bestaat, en ook in bestaande regelingen een bepaling voorkomt, volgens welke een ps de roepende kerk, plaats en tijd voor de volgende ps aanwijst, acht uw comm. het niet nodig het betr. gedeelte te veranderen. Het heeft nog steeds zijn nut, zeker wanneer bijv. een vervroegde of buitengewone ps moet worden samengeroepen.
FH attenderen erop, dat ZAK een "buitengewone vergadering" van de ps mogelijk maakt, ingeval "dit na die oordeel van minstens twee klassisse noodsaaklik geag word". Daar niet alle ps-ressorten een huishoudelijke regeling hebben, vragen zij of het niet goed is dit ook in art. 47 op te nemen, analoog aan art. 49 (nieuw).
Uw comm. meent, dat het aan de particuliere ressorten overgelaten kan worden, huishoudelijke regelingen te treffen. Bij de gs. ligt de zaak anders. Het generale kerkverband hoeft niet alleen geen huishoudelijke regeling, maar vooral: vanwege het tijdsverloop tussen twee generale synoden kan een buitengewone gs eerder noodzakelijk worden dan een buitengewone ps. Overigens wordt de mogelijkheid hiertoe in lid 1 aangeduid.

Artikel 51.
1. Alle jaren - ten ware dat de nood een kortere tijd vereiste - zullen enige, zoveel mogelijk tot dezelfde provincie behorende, genabuurde classes samenkomen, tot welke particuliere synode uit iedere classis twee dienaars des Woords  en twee ouderlingen - welk getal door een synode die uit slechts drie of vier classes bestaat ook op drie gesteld kan worden - afgevaardigd zullen worden.
2. In het scheiden, zowel der particuliere als der generale synode, zal een kerk verordend worden, die last zal hebben, om met advies der classis de tijd en de plaats der naaste synode te stellen.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.
47. 1. Alle jaren - ten ware dat de nood een kortere tijd vereiste - zullen enige, zoveel mogelijk tot dezelfde provincie behorende, genabuurde classes samenkomen, tot welke particuliere synode uit iedere classis twee dienaars des Woords  en twee ouderlingen - welk getal door een synode die uit slechts drie of vier classes bestaat ook op drie gesteld kan worden - afgevaardigd zullen worden.
2. In het scheiden, zowel der particuliere als der generale synode, zal een kerk verordend worden, die last zal hebben, om met advies der classis de tijd en de plaats der naaste synode te stellen.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

50. Artikel 47 (acta)

R. Voorstel, de getallen 'drie of vier' voor 'classes' te vervangen door 'twee of drie'. Bij de geslonken getalssterkte van de kerken is een particulier ressort dat drie of vier classes omvat voor ons doen geen klein, maar een groot ressort.
M. Depp. gaan hiermee akkoord.
TM. De bepaling 'zoveel mogelijk tot dezelfde provincie behorende' hebben depp. vervangen door 'bij elkaar gelegen'. Niet omdat ze geen waarde hechten aan de provincie-gewijze indeling in ressorten. Maar de situatie van de kerken brengt mee dat in verscheiden gevallen het particulier ressort over de provinciegrenzen heen reikt, terwijl ermee gerekend moet worden dat in de toekomst de provincies plaats zullen moeten maken voor 'gewesten'.
Het slot van dit voorstel formuleert de procedure die in de kerken vaste regel is geworden.

Voorstel:

Een particuliere synode wordt gevormd door een groep bij elkaar gelegen classes, die elk twee predikanten en twee ouderlingen afvaardigen. Dit aantal kan op drie gesteld worden wanneer een synode door twee of drie classes gevormd wordt.
De particuliere synode zal eenmaal per jaar samenkomen, tenzij er dwingende redenen zijn dit vaker te doen.
Aan het einde van zowel de particuliere als de generale synode zal tijd en plaats van de volgende synode worden vastgesteld en de roepende kerk voor deze vergadering worden aangewezen.

 

Commissierapport 1978

Artikel 45.
Het oude art. 47 is terecht op deze plaats gebracht, naar de mening van uw commissie.
Een kerkeraad schrijft: " … een groep bij elkaar gelegen classes"; deze uitdrukking is beter te vervangen door "gevormd door twee of meer naburige classes"; het argument van deze kerkeraad is, dat een classis een vergadering van kerken is; zij vormt toch niet, samen met andere vergaderingen, een groep vergaderingen".
Uw commissie neemt dit bezwaar en dit voorstel niet over. Een beeld kan hier veel duidelijk maken. Een classis is bij de romeinen een aanduiding voor een flottille, een verzameling van schepen. Een paar schepen samen vormen dus een flottille, een classis; een paar flottilles samen vormen een eskader, een particuliere synode; een paar eskaders vormen een vloot: de generale synode.
Gevraagd is naar het verschil tussen het door depp. voorgestelde art. 45 en het door hen geconcipiëerde art. 46.
In art. 45: tenzij er DWINGENDE redenen zijn dit vaker te doen: In art. 46: tenzij er BELANGRIJKE redenen zijn om eerder bijeen te komen. Lettend op de oude tekst van de vigerende artt. , lettend ook op de door depp. destijds aan Kampen 1975 aangeboden tekst en op de door Kampen vastgestelde tekst, stelt uw commissie uw vergadering voor te lezen in art. 45: dringende; in art. 46: dwingende. Hierbij is in rekening te brengen dat er in het geval van een g.s. meer kerken mee gemoeid zijn en dat de zaak dus nauwer steekt.

 

Synodebehandeling 1978

Deputaten nemen een suggestie van br. A. J. Kloeze over, om in de artt. 45 en 46 in plaats van 'roepende kerk' te lezen: 'samenroepende kerk'. Na enkele kleine wijzigingen worden de art. 45 en 46 aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 45
Particuliere synoden
Een particuliere synode wordt gevormd door een groep bij elkaar gelegen classes, die elk twee predikanten en twee ouderlingen afvaardigen. Dit aantal kan op drie gesteld worden wanneer een synode door twee of drie classes gevormd wordt . De particuliere synode zal eenmaal per jaar samenkomen, tenzij er dringende redenen zijn dit vaker te doen.
Aan het einde van zowel de particuliere als de generale synode zal tijd en plaats van de volgende synode worden vastgesteld en de samenroepende kerk voor deze vergadering worden aangewezen.