Artikel 35

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXVI.
’t Zelfde zeggen heeft de classis over den kerkeraad, ’t welk de particuliere synode heeft over de classis, en de generale synode over de particuliere.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 37.
Bevoegdheid van meerdere vergaderingen t.a.v. mindere:
Dit is art.36 (oud), onveranderd.

 

Commissierapport 1975

FH vragen: dient hier niet een andere omschrijving te komen? Want slechts weinigen kunnen het “zeggen” begrijpen. Ze wijzen op een heel aantal geschriften, waar over dit “zeggen” in divergerende zin gehandeld wordt. Is de besluitbevoegdheid van meerdere vergaderingen niet voldoende geregeld in art.31, en evenzo de plicht van de mindere vergaderingen om besluiten voor vast en bondig te houden? Als er geen betere redactie kan worden verkregen, zien FH dit artikel liever vervallen.
Uw comm. kan er op wijzen dart het hier inderdaad een uitwerking van art.31 betreft. Jansen verliest zich hier in bespiegelingen over het gezag. Maar Meulink/De Wolff (p.83/84) weten te melden dat dit artikel is ingevoerd door Middelburg 1581, waar een particuliere vraag lag in de sector van art.31, nl. of de grote kerken zich niet aan het besluit van de synode en de classis hadden te onderwerpen, zowel als de kleine, en zich daarnaar te reguleren. Het antwoord was, dat alle kerken, zowel grote als kleine, even gelijk aan de classes onderworpen zijn, gelijk de classes aan de particuliere synode, en de particuliere synode aan de generale (zie P. Biesterveld en HH Kuyper, Kerkelijk Handboekje, p.178).
We kunnen dit artikel daarom zien als een versterking van art.31 tegenover elke vorm van independentisme. Uw comm. wil het, met depp., handhaven, al is zij zich bewust dat de taalkundige herziening moeite zal kosten.

Artikel 33.
’t Zelfde zeggen heeft de classis over de kerkeraad, ’t welk de particuliere synode heeft over de classis, en de generale synode over de particuliere.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt deze artikelen direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

36. ’t Zelfde zeggen heeft de classis over de kerkeraad, ’t welk de particuliere synode heeft over de classis, en de generale synode over de particuliere.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

37. Artikel 36 (acta)
T. Voorstel:
De classis heeft de bevoegdheid rechtsgeldige uitspraken te doen ten opzichte van de kerkeraad. Dit geldt eveneens voor de particuliere synode ten opzichte van de classis en voor de generale ten opzichte van de particuliere synode.

 

Commissierapport 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

Artikel 35.
Bevoegdheid van de meerdere vergaderingen ten opzichte van de mindere
De classis heeft de bevoegdheid rechtsgeldige uitspraken te doen ten opzichte van de kerkeraad. Dit geldt eveneens voor de particuliere synode ten opzichte van de classis en voor de generale ten opzichte van de particuliere synode.