Artikel 24

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LII.
Desgelijks wordt de arbeid der kerkelijke zending in Nederlandsch-Indië, voor zoover deze algemeene bepalingen noodig heeft, door de generale synode in eene Zendingsorde geregeld.

NB: Dit artikel werd in 1951 opgeheven, Acta Generale Synode Kampen 1951, art. 115.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 51.
Regeling van de zendingstaak
1. De kerken zullen haar zendingsroeping vervullen met inachtneming van de aangenomen orde.
2. Samenwerking van de kerken bij vervulling van de zendingsroeping zal geschieden met inachtneming van de indeling in ressorten voor het kerkverband aanvaard.

Toelichting:
1. Dit artikel vult de lege plaats die door opheffing van art.52 (oud) was ontstaan.
2. Het eerste lid legt vast dat ook bij de uitvoering van de zendingsopdracht de regels voor de goede orde in het kerkelijke leven gelden.
3. Het tweede lid neemt over hetgeen de synode van Kampen (1951) met betrekking tot samenwerking heeft uitgesproken.

 

Commissierapport 1975

Artikel 51.
Het oude art.51 is terecht weggelaten. Dit nieuwe artikel is door de comm. besproken in verbinding met art.26.

Artikel 25.
1. De kerken zullen haar zendingsroeping vervullen met inachtneming van de bepalingen in deze kerkorde.
2. Samenwerking van de kerken bij vervulling van de zendingsroeping zal geschieden met inachtneming van de indeling in ressorten voor het kerkverband aanvaard.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.
1. De kerken zullen haar zendingsroeping vervullen met inachtneming van de bepalingen in deze kerkorde.
2. Samenwerking van de kerken bij vervulling van de zendingsroeping zal geschieden met inachtneming van de indeling in ressorten voor het kerkverband aanvaard.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel.

 

Deputatenrapport 1977

27. Artikel over het vervullen van de zendingsroeping (acta)

T. Voorstel:
De kerken zullen hun zendingsroeping vervullen met inachtneming van de artikelen in deze kerkorde.
Wanneer kerken bij het vervullen van deze roeping samenwerken, zullen zij zich houden aan de indeling in ressorten die voor het kerkverband aanvaard is.

 

Commissierapport 1978

Art.24.
Ook bij dit artikel wordt door een kerkeraad gewezen op het minder aanvaardbaar zijn van de term ‘kerkverband’; uw commissie wijst terug naar wat bij art.9 werd opgemerkt.
De inhoud van het hier voorgestelde artikel is in goede overeenstemming met het ongenummerde in de acta van Kampen 1975.

Uit de bijlage:
24.Een kerkeraad stelt voor te lezen ‘haar’ omdat immers kerken ‘vrouwelijk’ zijn; in het hedendaags Nederlands is dit vandaag niet meer nodig.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Orde bij het vervullen van de zendingsroeping
Artikel 24
De kerken zullen hun zendingsroeping vervullen met inachtneming van de artikelen in deze kerkorde. Wanneer kerken bij het vervullen van deze roeping samenwerken, zullen zij zich houden aan de indeling in ressorten die voor het kerkverband aanvaard is.