Artikel 19

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XIX.
De gemeenten zullen, voor zooveel noodig, arbeiden, dat er studenten in de theologie zijn, die door haar onderhouden worden.

 

Deputatenrapport 1974

Zie artikel 18

 

Commissierapport 1975

Zie artikel 18

Artikel 19.
De gemeenten zullen arbeiden, dat er Studenten in de theologie zijn, die door haar voorzoveel nodig onderhouden worden.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

19. De gemeenten zullen arbeiden, dat er studenten in de theologie zijn, die door haar voor zoveel nodig onderhouden worden.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

Artikel 19 (acta)
R. Suggestie om de woorden 'voorzoveel nodig' uit dit artikel te verwijderen. Op de plaats waar zij staan in de redactie van de g.s. Kampen kunnen ze aanleiding zijn, dat de studenten de zorg van deputaten ad art.19 niet vragen maar zich tot de overheid wenden om steun.
M. Depp. hebben wel oog voor de intentie van deze reactie.
Art. 19 handelt echter over wat de kerken te doen staat; niet over wat de studenten al of niet mogen doen.
Een beperkende bepaling t.a.v. de steunverlening zal toch noodzakelijk zijn. Anders ontstaat er een artikel dat de kerken verplicht tot het volledig onderhouden van de studenten, ook als zij financieel sterke ouders hebben. Bovendien zou het artikel ook in die vorm niets opleggen aan de studenten.
T. De splitsing in twee zinnen heeft geen materiële consequenties. De modernisering “als dit nodig is” vraagt om een term als “ondersteunen” i.p.v. “onderhouden”.

Voorstel:

De kerken zullen ernaar streven, dat er studenten in de theologie zijn. Zij zullen hen, als dit nodig is, financieel ondersteunen.

 

Commissierapport 1978

Art. 19.
Uw commissie die zich ook heeft bezig te houden met de zaken rondom het generaal deputaatschap ad art. 19, heeft bij dit artikel vrij langdurig stilgestaan, juist vanwege informaties, uit dit deputaatschap verkregen.
Op grond van deze informatie stelt uw commissie voor het woordje 'hen' in de tweede zin van het concept-artikel te laten vervallen.
'Zij zullen, als dit nodig is, financiele steun bieden. Het niet vermelden van degene, aan wie de ondersteuning wordt verleend, wordt door voornoemde deputaten om fiscaal-technische redenen van belang geacht.
Wat betreft de inhoud van artikel 19, de bedoeling is duidelijk: hier wordt niet langer “aangesproken” de student, die van de kerken geen steun wenst te ontvangen. Zo'n jongeman zal over zijn instelling pastoraal moeten worden aangesproken. Het gaat hier om het volgende: de kerken hebben als roeping ervoor te zorgen dat de dienst
des Woords voortgang heeft; krijgt dit financiële gevolgen, dan staan de kerken daarvoor.

 

Synodebehandeling 1978

Commissie II stelt voor de tweede zin van art. 19 aldus te lezen: 'Zij zullen, als dit nodig is, financieel steun bieden'. Nadat deputaten zich akkoord hebben verklaard met deze wijziging, wordt art. 19 aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 19
Zorg voor studenten in de theologie
De kerken zullen ernaar streven dat er studenten in de theologie zijn. Zij zullen, als dit nodig is, financiële steun verlenen.