Artikel 17

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XVII.
Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden, aangaande de lasten huns dienstes, mitsgaders ook in andere dingen, zooveel mogelijk is volgens het oordeel des kerkeraads, en (dies van noode zijnde) der classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 18: Billijke Taakverdeling
Dit is art. 17 (oud), onveranderd.


Commissierapport 1975

Art. 18. FH wijst er terecht op, dat de Zuidafrikaanse K.O. een verbeterd begin hoeft: “Wanneer daar meer as een bedienaar van die Woord aan’n kerk verbonde is, …” in deze trant kan ook ons art. verbeterd worden. Verder is er geen aanmerking op het voorstel van depp., alleen zal het woord “dienst” vervangen moeten worden door “ambt” (Cn.)

Artikel 17.
Wanneer meer dan een dienaar des Woords aan een gemeente verbonden is, zal onder hen gelijkheid gehouden worden aangaande de lasten huns diensters, mitsgaders ook in andere dingen, zoveel mogelijk is, volgens het oordeel des kerkeraads, en ( dies van node zijnde) der classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

17. Wanneer meer dan een dienaar des Woords aan een gemeente verbonden is, zal onder hen gelijkheid gehouden worden aangaande de lasten huns diensters, mitsgaders ook in andere dingen, zoveel mogelijk is, volgens het oordeel des kerkeraads, en ( dies van node zijnde) der classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

18. artikel 17 (acta)

T. Voorstel:
Wanneer aan een gemeente twee of meer predikanten verbonden zijn, zal zoveel mogelijk gelijkheid in acht genomen worden zowel wat hun taak betreft als in andere opzichten, naar het oordeel van de kerkeraad en indien nodig van de classis.
Deze regel geldt ook met betrekking tot de ouderlingen en de diakenen.

 

Commissierapport 1978

Uit de bijlage:
17. een kerkeraad vraagt om toevoeging van ’zoveel mogelijk van’ en billijk; uw commissie acht deze toevoeging overbodig.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 17
Billijke taakverdeling
Wanneer aan een gemeente twee of meer predikanten verbonden zijn, zal zoveel mogelijk gelijkheid in acht genomen worden zowel wat hun taak betreft als in andere opzichten, naar het oordeel van de kerkeraad en indien nodig van de classis. Deze regel geldt ook met betrekking tot de ouderlingen en de diakenen.