|III|

 

Leeswijzer

Dit rapport is een behoorlijk boekwerk geworden. Om het toch zo toegankelijk mogelijk te maken, zijn er verschillende lagen in aangebracht. Daarmee beogen we als commissie om een korter en voor velen goed toegankelijk ‘kernrapport’ in één uitgave te combineren met het volledige rapport.
In de hoofdtekst van het rapport is met normale en met kleine lettergroottes gewerkt. De hoofdlijn van het betoog is in de normale lettergrootte weergegeven. Dit gedeelte van de tekst kan als het ‘kernrapport’ worden beschouwd. Betoogondersteunende informatie, bezinning op details en de voetnoten zijn in de gedeelten met kleinere letters te vinden. Verder is voor degenen die diep op de stof willen ingaan een grote hoeveelheid detailwerk in twee bijlagen geplaatst. Verwijzing naar paragrafen en subparagrafen in deze bijlagen gebeurt met de nummeraanduiding A.2, B.2.4, enzovoort.
De literatuurverwijzingen in de voetnoten zijn beknopt gehouden. Bij de eerste vermelding schrijven we titels voluit, maar bij herhaalde vermelding gebruiken we verkorte aanduidingen. Meer volledige informatie over de aangehaalde literatuur is dan terug te vinden bij de literatuurverwijzingen achterin, die alfabetisch gerangschikt zijn op auteur.
Tenslotte, om zoeken te vereenvoudigen is aan het einde van het rapport een inhoudsopgave opgenomen die twee niveaus meer bevat dan de inhoudsopgave voorin.

 

Afkortingen

AKS — Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken
CG — Christelijke Gereformeerde
CGK — Christelijke Gereformeerde Kerk(en)
ER94 — Eindrapport van de Commissie “openstelling diakenambt voor de zusters der gemeente”, 1994
GKV — Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
LV — Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken
NG — Nederlands Gereformeerde
NGK — Nederlands Gereformeerde Kerk(en)
NT — Nieuwe Testament
OT — Oude Testament
SR91 — Studierapport van de Commissie “openstelling diakenambt voor de zusters der gemeente”, 1991
V&A — Vrouw en Ambt, uitgave onder verantwoordelijkheid van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1998