|172|

 

Literatuurverwijzingen

 

In deze lijst staan de titels van de in ons rapport aangehaalde werken.

 

Aarnoudse, J.M., ‘Vlees van mijn vlees.’ Gelijkwaardigheid van vrouw en man in het licht van de Bijbel, in Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief, Amsterdam 1998, 9-90

Acta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken te Doorn 1998. Plaats en jaar van uitgave onbekend.

Akta van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken te Dronten 1988, Amsterdam 1989

Aquino, Thomas van, Summa der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von Joseph Bernhart. Zweiter Band. Die Sittliche Weltordnung, Stuttgart 19853

Augustinus, Aurelius, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter, Amsterdam 1999

Baldwin, H.S., A Difficult Word: ‘authenteoo’ in 1 Tim. 2: 12, in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2: 9-15, edited by A.J. Köstenberger, Th.R. Schreiner and H.S. Baldwin, Grand Rapids, Michigan 1995, 65-80

Baldwin, H.S., Appendix 2: ‘authenteoo’ in Ancient Greek Literature, in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2: 9-15, edited by A.J. Köstenberger, Th.R. Schreiner and H.S. Baldwin, Grand Rapids, Michigan 1995, 269-305

Battles, Ford Lewis, God was accommodating Himself to human capacity, in Interpretation 31(1977), 19-38

Bavinck, H., De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kampen 1918

Berg, J. van den, Scheppingsordinantiën, in Christelijke Encyclopedie VI, Kampen 19612, 69-70

Bergmann, U., ‘zr, in Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Band II, Hrsg. E. Jenni/C. Westermann, München/Zürich 1979, 257-259

Boer, C. den (samensteller), Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente, Kampen 1985

Bruce, F.F., Commentary on Galatians (New International Greek Testament Commentary), Grand Rapids 1982

Bruggen, J. van, Emancipatie en de Bijbel, Amsterdam 19845

Calvijn, Johannes, Genesis, Eerste deel. Uit het Latijn vertaald door S.O. Los, Goudriaan 19702

Calvijn, Johannes, Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes. Eerste deel. Uit het Latijn vertaald door ds. J. van den Heuvel, Goudriaan/Kampen, 1984

Calvijn, Johannes, Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A.Sizoo, Delft 1931

Calvijn, Johannes, Uitlegging op den eersten en tweeden zendbrief van Paulus aan de Corinthié'rs. Naar uitgaven der Oude Hollandse overzetting van J. D., in de tegenwoordige spelling, door A.M. Donner, Goudriaan, 19722

Carson, D.A., ‘Silent in the Churches’: On the Role of Woman in 1 Corinthians 14: 33b-36, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response tot Evangelical Feminism, ed. J. Piper, W. Grudem, Wheaton, Illinois 1991, 140-153

|173|

Douma, J., Grondslagen. Christelijke ethiek deel 1, Kampen 1999

Douma, J., Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek, Kampen 199710

Dussen, A. van der, Apostolisch gezag. Een pleidooi voor christelijke autonomie, in Kontekstueel 13/5 (1999), 11-15

Earle Ellis, E., Uitleg van het Oude Testament in het Nieuwe Testament, in Internationaal Commentaar op de Bijbel, Kampen 2001, 80-92

Eindrapport van de Commissie “openstelling diakenambt voor zusters der gemeente” (Gemaakt in opdracht van de Landelijke Vergadering der Nederlands Gereformeerde kerken te Dronten 1988), 1994

Fee, Gordon D., 1 and 2 Timothy, Titus (New International Bible Commentary), Peabody, Massachusetts and Carlisle, U. K 19986; oorspronkelijke publicatie New York 1984

Fee, Gordon D., God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul, Carlisle 1994

Fee, Gordon D., The great Watershed — Intentionality and Particularity/Eternity: 1 Timothy 2: 8-15 as Test Case, in Gospel and Spirit, Issues in New Testament Hermeneutics, Peabody, Massachusetts 1991, 52-65

Fee, Gordon D., The First Epistle to the Corinthians (The New International Commentary on the New Testament), Grand Rapids 1987

Fitzmeyer S.J., Joseph A., A feature of Qumran angelology and the angels of 1 Cor. 11: 10, in The Semitic Background of the New Testament, Grand Rapids/Cambridge/Livonia 19972, 187-204

Geertsema, H.G., Achtergronden van en uitweg uit de impasse van de gereformeerde theologie, in Filosofie en theologie, een gesprek tussen christen-filosofen en theologen, Amsterdam 1997, 82-105

Geertsema, H.G., Homo respondens. Het historische karakter van de menselijke kennis, in Het menselijk karakter van ons kennen, Amsterdam 1992, 102-156

Gispen, W.H., Genesis. Deel 1, Genesis 1 -11:26 (Commentaar op het Oude Testament), Kampen 1974

Graafland, C., Gedachten over het ambt, Zoetermeer 1999

Greijdanus, S., Schriftbeginselen ter Schriftverklaring, Kampen 1946

Grenz, S.J., Kjesbo, D.M., Women in the Church, A biblical Theology of Women in Ministry, Downers Grove, Illinois 1995

Grosheide, F.W., De eerste brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe (Kommentaar op het Nieuwe Testament), Amsterdam 1932

Grudem, W., The Meaning of Kephalc (“Head”): A Response to Recent Studies, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism, ed. J. Piper and W. Grudem, Wheaton, Illinois 1991, 425-468

Hartley, J.G., Genesis (New International Bible Commentary), Peabody (MA, USA), Carlisle (UK), 2000

Hertog, G.C. den, De ene onderdanigheid is de andere niet. Enige hermeneutische overwegingen rond de man-vrouwverhouding in bijbels licht, in Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief, Amsterdam 1998, 246-269

Holwerda, D., 1 Timotheüs 2 en Numeri 30, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 601-602

Holwerda, D., Achtergrondinformatie bij 1 Cor 14: 35, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 593

Holwerda, D., Antwoord aan Ds. G. Janssen, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 588-592

|174|

Holwerda, D., De betekenis van ‘authenteoo’, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 405-409

Holwerda, D., De omlijsting van 1 Cor. 14: 34-35, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 540-552

Holwerda, D., Discussie-nota inzake vrouwelijke ambtsdragers, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 575-587

Holwerda, D., Enkele opmerkingen over de exegese van 1 Tim. 5:4, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 256-269

Holwerda, D., Man en Vrouw, in De Schrift opent een vergezicht, Kampen 1998, 605-615

Hommes N.J., De vrouw in de kerk. Nieuw-testamentische perspectieven, Franeker 1951

Houtman, C., Exodus. Deel III, Exodus 20-40 (Commentaar op het Oude Testament), Kampen 1996

Jager, H.J., De eerste brief aan de Korinthiers. College-dictaat, Kampen 1978

Jong, H. de, Deuteronomium: de evangelische wet. Deel 1 en 2, Kampen 1987

Jong, H. de, e.a., Individualisering en Solidariteit, Amsterdam/Utrecht 1988

Jong, H. de, Hermeneutiek, in Begeleidend schrijven. 25 jaar Theologische StudieBegeleiding, Amsterdam 1994, 18-28

Jong, H. de, Over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament, in Begeleidend schrijven. 25 jaar Theologische StudieBegeleiding, Amsterdam 1994, 49-63

Jong, H. de, Paulus’ gebruik van Genesis 1-3 inzake de man-vrouw-verhouding, in Begeleidend schrijven. 25 jaar Theologische StudieBegeleiding, Amsterdam 1994, 64-83

Jong, J. de, Accommodatio Dei. A theme in K. Schilder’s theology of revelation, Kampen 1990

Knijff, H.W. de, Sleutel en slot. Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek, Kampen 19852

Köstenberger, A.J., A Complex Sentence Structure in 1 Timothy 2: 12, in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2: 9-15, edited by A.J. Köstenberger, Th.R. Schreiner and H.S. Baldwin, Grand Rapids, Michigan 1994, 81-103

Kroeger, C.C., Head, in Dictionary of Paul and his Letters, A Companion of Contemporary Biblical Scholarship, Downers Grove, Illinois; Leicester, England 1993, 375-377.

Kuitert, H.M., De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de antropomorfismen van de Heilige Schrift, Kampen 19693

Lewis Johnson Jr., S., Role distinctions in the church. Galatians 3: 28, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood, A response to Evangelical Feminism, ed. J. Piper and W. Grudem, Wheaton, Illinois, 1991, 148-160

Loonstra, Bert, Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente, Zoetermeer 2000

Moggré, A.J., Adam eerst.. .Studies over de positie van de vrouw in de gemeente, Amsterdam 1988

Moo, D., What Does It Mean Not to Teach or Have Authorithy Over Men? 1 Timothy 2: 11-15, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism, ed. J. Piper, W. Grudem, Wheaton, Illinois 1991, 179-193

Mudde, J.M., Verantwoordelijkheid in afhankelijkheid, in Opbouw 41 (1997) nr. 10-13

Mudde, J.M., ‘Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt ...’ De betekenis van de spreukenwijsheid voor de bezinning op de man-vrouwverhouding, in Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief, Amsterdam 1998, 134-173

|175|

Oosterhoff, B.J., Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie, Kampen 1972

Ortlund Jr., Raymond C., Male-female equality and Headship. Genesis 1-3, in Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A response to Evangelical Feminism, ed. J. Piper, W. Grudem, Wheaton, Illinois 1991, 95-112

Peels, H.G.L., Het Woord is leven — over de Heilige Schrift, in Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief red. G. van den Brink, M. van Campen & J. van der Graaf, Zoetermeer 1996, 52-92

Peels, H.G.L., Man en vrouw, beeld van God? Een inleiding gehouden op de bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw in april 1996. Plaats en jaar van uitgave onbekend.

Perriman, Andrew, Speaking of Woman. Interpreting Paul, Leicester 1998

Polyander, Johannes (e.a), Synopsis purioris theologiae, Leiden 1881 (editio sexta)

Pop, F.J., De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs (De Prediking van het Nieuwe Testament), Nijkerk 1965

Radcliffe-Brown, A.R. and Forde, Daryll (ed.), African Systems of kinship and marriage, London/New York/Toronto, 197010

Rapport Deputaten Echtscheiding (Gemaakt in opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Leusden 1999), oktober 2001

Rapport Vrouwelijke ouderlingen van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Utrecht

Reicke, B., Rost, L., Bijbels-historisch woordenboek, Utrecht/Antwerpen 1969

Schilder, K., Dictaten kompendium der ethiek I-VI. Samengevat door G.J. Bruijn, Kampen 1980

Schlatter, A., Paulus der Bote Jesu. Eine Deutung seiner Briefe an die Korinther, Stuttgart 19694

Scholer, D.M., 1 Timothy 2: 9-12 & the Place of Woman in the Church’s Ministry, in Woman, Authourity & Bible, An Evangelical Breakthrough on the Biblical Debate, ed. A. Mickelsen, Basingstoke 1986, 193-219

Schrage, Wolfgang, Die konkreten Einzelgebote in der paulinischen Paränese. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Ethik, Gütersloh 1961

Schreiner, Th.R., An Interpretation of 1 Timothy 2: 9-15: A Dialogue with Scholarship, in Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2: 9-15, edited by A.J. Köstenberger, Th.R. Schreiner and H.S. Baldwin, Grand Rapids, Michigan, 1995, 105-154

Siertsema, Berthe, ‘Taal en wereldbeeld’ — Een stukje betekenisleer, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, jaargang 68 (1968), 257-282

Steenbergen, W., Samen-leven onder de genade, in De Geest schrijft wegen in de tijd. Opstellen over samenleven in kerk en wereld, (J. P. Versteeg e.a.), Kampen 1984, 42-58

Steensma, D.J., M. Verhage-Van Kooten, J. Westert (e.a.), Individualisering en gezinsbeleid. Gezin, arbeid, opvoeding en zorg in het licht van christelijke politiek, (Publicatie nr. 25. Uitgave van de Marnix van St. Aldegonde Stichting), Nunspeet 1998

Stoffels, H.C., Standvastig, maar niet onbewogen, in: De boodschap en de kloof. Communicatie van het Evangelie in een postmoderne tijd (samenstelling A. G. Knevel), EO 1997, 29-50

Studierapport van de Commissie “openstelling diakenambt voor zusters der gemeente” (Gemaakt in opdracht van de Landelijke Vergadering der Nederlands Gereformeerde kerken te Dronten 1988), 1991

|176|

Thiselton, Anthony C., The First Epistle to the Corinthians (New International Greek Testament Commentary), Grand Rapids/Cambridge/Carlisle, 2000

Tuinstra, E.W. Spreuken I (De Prediking van het Oude Testament), Baarn 1996

Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen12

Vaux, R. de, Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament. Deel 1, Utrecht 19783

Veldhuizen, P., God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder, Leiden 1995

Velema, W.H., Wet en Evangelie, Kampen 1987

Verhoef, Eduard, Er staat geschreven ...De oud-testamentische citaten in de brief aan de Galaten, Meppel 1979

Verkerk, Maarten J., Sekse als antwoord, Amsterdam 1997

Versteeg, J.P., Kijk op de kerk. De structuur van de gemeente volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1985

Visee, G., ‘Enkele vragen betreffende de Goddelijke en de menselijke factor in de Heilige Schrift’, in

Onderwezen in het Koninkrijk der hemelen. Keuze uit de persarbeid van ds. G. Visee, Kampen 1979, 307-331

Visee, G., Over het ‘anthropomorfe’ spreken Gods in de Heilige Schrift, in Onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Keuze uit de persarbeid van ds. G. Visee, Kampen 1979, 1-51

Vonk, C., De Voorzeide Deer. Deel 1a, Genesis-Exodus, Barendrecht 19802

Vonk, C., De Voorzeide Deer. Deel 1b, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Barendrecht 1963

Vrouw en Ambt (Uitgave onder verantwoordelijkheid van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1998), Amsterdam 1999

Winston, George en Dora, Vrouwen in de gemeente van Christus, Apeldoorn 1997

Witherington III, B., Women in the Earliest Churches, Cambridge, U.K. 1988