|I|

 

Inhoudsopgave

Leeswijzer — III

Afkortingen — III

1 Inleiding en overzicht — 1
1.1 De commissie — 1
1.2 De opdracht — 1
1.3 De werkwijze — 2
1.4 Overzicht van het rapport — 3

2 De kerkelijke context: reacties en standpunten — 6
2.1 Inleiding — 6
2.2 Beknopte weergave van ontvangen reacties van NG kerken — 6
2.3 Rapporten uit 1991 en 1994 in opdracht van de LVDronten 1988 — 9
2.4 Synode van de CGK1998: Vrouw en Ambt — 10

3 De ambtsopvatting in dit rapport — 13
3.1 Doel13
3.2 Ambt en gezag — 13
3.3 Kanttekeningen bij de gangbare ambtsvisie — 15
3.4 Aansluiting bij de gangbare ambtsvisie — 16
3.5 Samenvatting — 17

4 Bezinning op de Schriftuitleg — 18
4.1 Aandacht voor de exegese18
4.2 Belangrijkste argumentatielijnen en opzet van de bespreking
19
4.3 Man en vrouw in Genesis 1-3
21
4.4 Over Galaten 3: 28: “Hierbij is geen sprake van mannelijk en vrouwelijk” — 32
4.5 De ‘gaven-lijn’: vanuit Joel 2: 28-29 naar het Nieuwe Testament — 36
4.6 De ‘hoofd-lijn’: de plaats van de vrouw in de gemeente volgens de ‘zwijgteksten’ — 40
4.7 Resultaten van de toetsing van het Schriftberoep
53

5 Van Schriftuitleg naar Schriftverstaan — 55
5.1 De hermeneutische bezinning in onze kerken en in de CGK — 55
5.2 Hermeneutiek als Schriftverstaan — 59
5.3 Programma van een gerichte hermeneutische bezinning — 62

6 Bezinning op het Schriftverstaan — 64
6.1 Bijbelse voorschriften in hun context — 64
6.2 Hermeneutisch verwerking van de contextbepaaldheid
69
6.3 Het beroep op de schepping — 75
6.4 Tussenbalans — 79
6.5 De mens en zijn verantwoordelijkheid — 82
6.6 Relevantie van de bezinning op de menselijke verantwoordelijkheid — 85
6.7 Conclusie — 88

7 Bezinning op Schriftuitleg en Schriftverstaan — 89
7.1 Inleiding en opzet — 89
7.2 Paulus’ voorschriften en hun context
89
7.3 Paulus’ voorschriften en onze context — 98
7.4 Van blijvende betekenis — 102
7.5 Over kerk en wereld — 104

8 Terugblik en conclusie — 108

9 Kerkelijke aspecten van besluitvorming — 110
9.1 Inleiding — 110

|II|

9.2 Christelijke vrijheid — 110
9.3 Kerkelijke wijsheid
110
9.4 Samenvatting — 113

10 Adviezen voor besluitvorming — 114

Bijlage A: Samenvatting van ‘Arnhem’ en van de reacties uit de NG kerken — 117
A.1 Overzicht — 117
A.2 CGK/NGK Arnhem (1996) — 117
A.3 Reacties waarin geen inhoudelijk standpunt werd gegeven — 123
A.4 Reacties met een inhoudelijk standpunt — 125
A.5 Ontvangen rapporten e.d. — 132

Bijlage B: Enkele keuzeproblemen bij de uitleg van 1 Kor. 14 en 1 Tim. 2 — 149
B.1 De beperkte doelstelling van deze deelstudie — 149
B.2 1 Kor. 14: 34-35 — 149
B.3 1 Tim. 2: 11-15 — 157
B.4 Evaluatie — 170

Literatuurverwijzingen — 172

Inhoudsopgave (4 niveaus) — 177