|85|

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk H

 

Slotbepaling

H1 vaststelling en wijziging kerkorde
1. Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de synode van Harderwijk 2011 en in tweede lezing door de synode ..
2. Wijziging van deze kerkorde kan alleen plaats vinden door de synode met inachtneming van de generale regeling.

Toelichting H1

1. H1.1 sluit aan bij de regeling die de GS Zuidhorn 2002-2003 heeft vastgesteld voor wijziging van de kerkorde. Zie Acta GS Zuidhorn 2002-2003 art. 19. Deze regeling behelst een tweetal procedures voor wijziging van de KO. Voorstellen die slechts leiden tot tekstuele aanpassingen kunnen door de synode, die daarover beslist, zelf worden gerealiseerd. Voorstellen die structurele en/of inhoudelijke wijzigingen behelzen worden in twee lezingen vastgesteld. Voor de huidige algehele herziening geldt de tweede procedure.

2. Toekomstige wijziging van de KO kan alleen plaats vinden door de synode met inachtneming van de generale regeling. Dit is in lijn met art. 84 tweede helft KO1978 en bovengenoemde synodale besluitvorming.