|84|

G4 vertegenwoordiging
1. In het statelijk rechtsverkeer wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad met diakenen zijn aangewezen en gevolmachtigd.
2. In het statelijk rechtsverkeer wordt de classis respectievelijk synode in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee of meer van haar deputaten die daartoe bij hun instructie dan wel bij nader schriftelijk besluit van de classis respectievelijk synode zijn aangewezen en gevolmachtigd.
3. De vertegenwoordiging in het statelijk rechtsverkeer in en buiten rechte van bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3, wordt geregeld in hun statuut.

Toelichting G4

1. G4 is de opvolger van art. 51 en 52 KO1978. Het regelt de vereiste vertegenwoordiging in en buiten rechte bij deelname aan het statelijk rechtsverkeer.