G2 bestuur en beheer
1. De kerken, de classes en de synode zorgen voor een deugdelijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.
2. De regelingen van de kerk, de classis en de synode voorzien in voorschriften omtrent de financiële administratie en de periodieke controle daarvan, de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Toelichting G2

1. Even opmerkelijk is dat de KO1978 geen enkele bepaling bevat omtrent een deugdelijk financieel bestuur en beheer en omtrent de financiële administratie en controle daarvan. G2 beoogt hierin in sobere bewoordingen te voorzien.