F8 recht van appel
1. Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak van de classis, staat appel open op de synode.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone synode worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens het recht van herziening.

Toelichting F8

1. Het recht van appel volgens F8 betreft het hoger beroep op de synode. NB: de schrijfwijze van appel is naar hedendaags Nederlands zonder accent.

2. F8.2 regelt gevallen van spoedeisendheid.

3. De uitspraak van de synode is bindend, behoudens herziening. Die bindendheid betreft opnieuw de partijen in het geding. De classis die in eerste aanleg in haar rechtsprekende functie uitspraak heeft gedaan conform F7.3, wordt zelf nimmer partij in het geding.

4. De procedure valt onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.