|79|

F7 recht van beroep
1. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de kerkenraad, heeft het recht van beroep op de classis.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone classis worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de classis is bindend voor partijen, behoudens het recht van appel.
4. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F4.6, heeft het recht van beroep op de synode. Art. F8.2 en F8.3 zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting F7

1. Het recht van beroep betreft de rechtspraak in eerste aanleg bij de classis van een beslissing op bezwaar (= besluit) van de kerkenraad. Terminologisch spreken wij dus niet meer van ‘appelrecht’ bij de classis, maar van het recht van beroep.

2. F7.2 regelt gevallen van spoedeisendheid.

3. Volgens F7.3 is de uitspraak van de classis op het beroep bindend, behoudens appel op de synode. Die bindendheid betreft partijen in het geding, dat zijn de insteller van het beroep en de kerkenraad. Zie Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 46 Besluit 1 grond 4a: een uitspraak bindt als rechterlijke uitspraak slechts de partijen in het geschil.

4. F7.4 heeft betrekking op besluiten die de classis in eerste aanleg n.a.v. een bij de classis ingediend bezwaar neemt. Het gaat hier dus niet om uitspraken van de classis in het kader van rechtspraak ex art. F7.1. Zie de toelichting op F4.6. Van dergelijke beslissingen op bezwaar (= besluiten) van de classis staat beroep open op de synode.

5. De procedures vallen onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.