F6 vrede door recht
1. De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
2. Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. toelating van een deskundig adviseur of raadsman;
d. het zo nodig horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. toegankelijkheid van relevante stukken;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak.
3. De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.

Toelichting F6

1. F6.1 geeft het hoge doel aan voor de kerkelijke rechtspraak: zij is gericht op herstel van vrede door recht. Dat sluit aan bij A2: in de gemeente van Christus moet de onderlinge vrede worden gediend.

2. Om die materiële vrede in de gemeente te bevorderen is de procedurele vrede van enorm belang. De kerkelijke rechtspraak moet zich kenmerken door de normen van Schriftuurlijke wijsheid en eerlijke rechtspraak volgens F6.2.

3. F6.2 bevat de essentialia waaraan de kerkelijke rechtspraak moet voldoen: het zijn de algemeen aanvaarde beginselen van eerlijke rechtspraak, die een universeel karakter hebben. Die beginselen kunnen in de kerkelijke rechtspraak een eigen kerkelijke kleur hebben, mits zij als zodanig operationeel blijven.

4. F6.3 legt de basis voor een generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak. Hierin kunnen de bestaande rechtspraakregelingen worden geïncorporeerd. De uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.