F12 recht van revisie
1. Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft uitspraken in appelzaken.
2. Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de synode.
3. Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
4. Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.

|82|

Toelichting F12

1. Bij het recht van revisie gaat het niet om rechtspraak. Daarom spreekt F12.1 van revisie van besluiten en sluit voor alle duidelijkheid uitspraken in appelzaken van revisie uit. Voor de laatstbedoelde categorie geldt immers het recht van herziening volgens F9.

2. Het revisierecht bestaat alleen ten aanzien van synodebesluiten.

3. De regeling van F12 is conform de recente besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid. Zie Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 2.

4. Het primaat van het revisierecht ligt bij kerkenraad respectievelijk classis. Het is immers een goede kerkelijke gedachte dat alvorens revisie wordt ingesteld daarover plaatselijk dan wel classicaal wordt nagedacht en dat niet allerlei individuele acties worden ontketend. Het toekennen van het revisierecht aan kerkenraad respectievelijk classis zorgt voor het vereiste kerkelijk draagvlak en voor een gezonde zeeffunctie.

5. Kerkleden komt een eigen revisierecht alleen toe inzake besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen. Zie hiervoor Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 2 en de toelichting op het begrip ‘eigen belang’ in Bijlage 3.2 bij de Acta.

6. Het revisierecht kent geen materiële beperking naar de aard of soort van de synodebesluiten, behoudens dat het niet van toepassing is op uitspraken in appelzaken. Het revisierecht kent verder ook geen specifieke toetsingscriteria. Het revisierecht kent wel een procedurele beperking volgens F12.2 en F12.3.

7. Voor verdere informatie zij verwezen naar het rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde aan de GS Zwolle-Zuid 2008 (paragraaf 7.1), waarin uitvoerig op aard en omvang van het revisierecht is ingegaan.

8. De uitwerking van de generale regeling moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de bovengenoemde besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid 2008 hierbij leidend.