E9 andere kerken in Nederland
1. De kerken werken landelijk in samenspreking en correspondentie aan kerkelijke eenheid die in Gods Woord is verankerd en gestalte krijgt in plaatselijke wederzijdse herkenning en erkenning.
2. De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de instemming van beide nodig, een en ander volgens de generale regeling.
3. In contacten met kerken en groepen waarmee geen overeenstemming in geloven en belijden bestaat, komen de gereformeerde kerken op voor de gezonde bijbelse leer en weerleggen en bestrijden zij dwaling en misverstand.
4. De kerken geven in het bijzonder aandacht en hulp aan groepen en gemeenschappen van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.

Toelichting E9

1. Bij het contact met andere kerkgemeenschappen in Nederland staat het zoeken van kerkelijke eenheid voorop. Deze eenheid is voor Christus vereist, maar wordt ook door Hem beperkt: de eenheid mag geen andere basis hebben dan het fundament dat ons in Gods Woord gegeven wordt.

2. Ook als kerkelijke eenheid niet of nog niet mogelijk is, kan contact zinvol zijn, hetzij om te werken aan overeenstemming op de langere termijn, hetzij om miscommunicatie en

|72|

onderlinge tegenwerking te voorkomen. Karikaturen kunnen worden afgebroken, werkelijke tegenstellingen kunnen openlijk aan de orde worden gesteld.

3. Immigranten in Nederland nemen vaak hun eigen kerkelijke structuren mee. Er is extra inspanning nodig om de culturele barrière te slechten en elkaar te vinden bij de ene Geest die alle talen spreekt.