E6 kerkvisitatie
1. Jaarlijks vindt namens de classis de kerkvisitatie plaats.
2. De visitatie is gericht op het adviseren, vermanen en aansporen van de ambtsdragers met het oog op de vrede en de opbouw van de gemeente.
3. Voor de visitatie wijst de classis een college van visitatoren aan dat bestaat uit twee predikanten en twee ouderlingen. Hun taken en werkwijze worden geregeld in een visitatiereglement.
4. Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.

Toelichting E6

1. De kerkvisitatie berust op goede gronden. Ook hier geldt dat het imago vooral afhangt van de werkelijke bereidheid tot openheid, gesprek en meningsvorming. Dat geldt uiteraard aan twee kanten: bij visitatoren en bij de bezochte kerkenraad met diakenen.

2. Wat de visitatoren betreft: art. 44 KO1978 spreekt over “enkele van haar ervarenste en bekwaamste predikanten”. Omdat dit aantal niet wordt gelimiteerd, is het mogelijk dat uiteindelijk alle actieve predikanten hiervoor worden ingeschakeld. De nieuwe redactie van E6.3 wil terug naar een beperkte groep visitatoren, die ervaring kunnen opbouwen

|70|

en hun bevindingen in de verschillende kerken onderling kunnen vergelijken. De visitatie kan daardoor kwalitatief sterker worden.

3. Bovendien opteren wij nadrukkelijk voor ouderlingen-visitatoren naast predikanten-visitatoren. Er zijn zeker gekwalificeerde ouderlingen voorhanden, die kunnen bijdragen aan een verbreding en verdieping van de visitatiegesprekken.

4. Visitatoren worden in de praktijk ook buiten de reguliere visitatie wel gevraagd om hulp te verlenen. E6.4 legt dit nu kerkordelijk vast als wettige mogelijkheid, zodat er geen discussie behoeft te bestaan over de bevoegdheid hiertoe.