E5 coördinatie door de classis
1. De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de kerkorde worden opgedragen.
2. Indien een kerk geen eigen predikant heeft, benoemt de classis een predikant van elders tot haar consulent.
3. Voor de instituering en voor de opheffing van een kerk is de goedkeuring van de classis nodig.
4. Plaatsen waar geen kerk is worden door de classis aan de zorg van een naburige kerk toevertrouwd.

Toelichting E5

1. Het gaat hier om een opsomming van reeds bekende bevoegdheden van de classis. Vgl. art. 38, 39 en 43 KO1978.