B28 de kerkenraad, de diakenen en de kerkenraad met diakenen
1. In elke kerk is een kerkenraad, bestaande uit de predikant(en) en ten minste drie ouderlingen. Voor de diaconale arbeid zijn er ten minste drie diakenen.
2. De kerkenraad geeft geestelijke leiding aan de gemeente. Hij rekent daarbij met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en bevordert hun betrokkenheid bij het beleid.
3. De kerkenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar met de diakenen over de materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en de zaken die de kerkorde daarvoor aanwijst.
4. De diakenen vergaderen regelmatig over de diaconale aangelegenheden. Zij verantwoorden hun beleid en beheer aan de kerkenraad.

Toelichting B28

1. B28 benoemt de hoofdlijnen van de presbyteriale kerkstructuur in de lijn van art. 36 KO1978. De kerkenraad (presbyterium) bestaat uit de ouderlingen en predikant(en).

2. Het ambtswerk van de ouderlingen is onderscheiden van dat van de diakenen. De ouderlingen zijn primair belast met het pastorale werk (‘kerkenraad pastoraal’) volgens B5. De diakenen hebben het barmhartigheidswerk als taakveld volgens B6. De ouderlingen en de predikant geven daarnaast als kerkenraad geestelijke leiding (‘kerkenraad beleid’). De materiële aangelegenheden, het financieel beheer en de zaken die de KO daarvoor aanwijst, komen aan de orde in de overlegvergadering van de kerkenraad met diakenen.

3. Het leven van de gemeente zelf komt uitvoerig aan de orde in hoofdstuk C.