Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Vorming

Lid
2

De vorming van een nieuwe gemeente geschiedt op verzoek van belanghebbende leden van de kerk dan wel op verzoek van een of meer kerkenraden door het breed moderamen van de classicale vergadering.
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan tot vorming van een nieuwe gemeente besluiten
- nadat de betrokken kerkenraden en gemeenteleden gehoord zijn, en
- indien de te vormen gemeente in staat geacht mag worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.
Deze gemeente is een protestantse gemeente, tenzij het breed moderamen besluit dat de gemeente een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk dan wel een evangelisch- lutherse gemeente is.