Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
9

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de missionaire gemeente berust bij de ambtelijke vergadering die het besluit tot vorming van de missionaire gemeente heeft genomen, die de verzorging van deze aangelegenheden toevertrouwt aan de financiële commissie van de classicale vergadering respectievelijk aan het college van kerkrentmeesters.