Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
5

Leden van een gemeente blijven tot haar behoren zolang zij niet
- als lid opgenomen worden in een andere gemeente van de kerk,
- zich vestigen in het buitenland, onverminderd het recht van een kerkenraad om degenen die in het buitenland wonen op hun verzoek als lid van de gemeente op te nemen,2
- tot een andere kerkgemeenschap overgaan,
- zichzelf onttrekken aan de gemeenschap van de kerk door middel van een uitdrukkelijke verklaring aan de kerkenraad.


2 Wijziging artikel 2 lid 5, 2e gedachtenstreepje, besluit generale synode dd 26 april 2019.