Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
2

De leden van het classicaal-regionaal overlegorgaan worden uit hun midden aangewezen door de brede moderamina van de classicale vergaderingen die in de regio samenwerken.
De evangelisch-lutherse synode kan bovendien een of twee evangelisch-lutherse ambtsdragers die wonen binnen de regio tot lid van het classicaal-regionaal overlegorgaan aanwijzen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.