Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 18.

Werkgemeenschappen van predikanten

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt binnen het ressort van de classis een of meer werkgemeenschappen van predikanten in. Alle predikanten die werkzaam zijn binnen een door het breed moderamen van de classicale vergadering daartoe aangewezen gebied nemen deel aan de werkzaamheden van de betrokken werkgemeenschap. Predikanten met bijzondere opdracht die werkzaam zijn in een groter gebied alsmede predikanten in algemene dienst nemen deel aan de werkzaamheden van de werkgemeenschap van het gebied waarin zij hun werkzaamheden in hoofdzaak uitoefenen, dan wel waarbinnen zij woonachtig zijn. Kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een gemeente in het betrokken gebied, worden uitgenodig om aan de werkzaamheden van de werkgemeenschap deel te nemen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-18, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.