Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
2

De classicale vergadering kiest jaarlijks onder leiding van de aftredende preses uit haar midden een moderamen, bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor, met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-16-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.