Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 15.

Arbeidsveld

Lid
1

De classicale vergadering heeft tot taak:
- het leiding gevan aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis;
- het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten, het verlenen van bijstand aan de gemeenten bij de vervulling van hun missionaire roeping — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — en waar nodig het zelf gestalte gven aan de missionaire arbeid binnen de classis;
- het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten;
- het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen, het advies en hulp bieden aan de kerkenraden, het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis;
- het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de classis behoren, het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode;
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.
De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid.1, 2


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-15-1, besluit generale synode d.d. 16 november 2007, ingegaan 1 december 2007.
2 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-15-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.