Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
4

Wie toelating tot het ambt van predikant verlangen dienen mee te werken aan onderzoek naar geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt.