Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
196 NHK GKN ELK

Wanneer overgangsbepaling 194 werd toegepast, worden de gemeenten in het ressort van de beide classicale vergaderingen uiterlijk met ingang van 1 mei 2009 ingedeeld in één classis, naar de (nieuwe) indeling op grond van ord. 2-20-1.
De kleine synode treft een regeling waardoor de beide classicale vergaderingen uiterlijk met ingang van die datum hun taken en bevoegdheden overdragen aan de classicale vergadering van de classis (nieuwe indeling).
De indeling in één classis en het treffen van de in deze overgangsbepaling genoemde regeling kunnen op een gezamenlijk verzoek van de beide classicale vergaderingen ook eerder geschieden.