Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 19.

Het colloquium

Lid
8

Is de delegatie daarna van oordeel dat tegen de toelating van betrokkene onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan deelt zij dit onder opgave van de redenen schriftelijk mee.
Betrokkene kan zich terzake van deze beslissing binnen vier weken beroepen op de kleine synode die in dezen een eindbeslissing geeft.