Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 18.

De aanvraag van en de vereisten voor de toelating tot een colloquium

Lid
3

Indien de bescheiden als bedoeld in lid 2 sub b ouder zijn dan vier jaar kan het generale college nadere eisen stellen voor de toelating tot het colloquium.