Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 18.

De aanvraag van en de vereisten voor de toelating tot een colloquium

Lid
2

Bij de aanvraag moeten worden overgelegd:
a. een verklaring over belijdenis en wandel, afgegeven door de kerkenraad van de gemeente(n) tot welke de betrokkene als belijdend lid de afgelopen twee jaar heeft behoord,
b. een bewijs dat met goed gevolg de opleiding tot predikant is gevolgd bij of aan een van de in artikel 2 bedoelde universiteiten en seminaria, vergezeld van een verklaring omtrent de geschiktheid tot het ambt van predikant
dan wel een verklaring van de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs dat voldaan is aan de vereisten voor het afleggen van het colloquium alsmede
c. een preek over een door de aanvrager gekozen Schriftgedeelte, vergezeld van een orde van de dienst met de daarbij gekozen Schriftlezing(en) en liederen.