Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 17.

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant

Lid
2

De leden van het generale college worden benoemd door de kleine synode uit de ambtsdragers van de kerk en wel zo dat er nagenoeg evenveel predikanten enerzijds als ouderlingen en diakenen anderzijds, worden benoemd.
De kleine synode stelt, voordat tot benoeming wordt overgegaan, de algemene classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode in de gelegenheid aanbevelingen in te dienen voor de benomeing van leden van dit generale college.