Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 10.

No.
232

Op verzoek van een lidmaat verlenen de kerkvoogden of de kerkeraad tot 1 Juli 1951 hun bemiddeling bij het opvragen van de attestatie of van het bewijs van lidmaatschap, waartoe het secretariaat-generaal der Kerk een formulier opstelt, waarvan op hun verzoek tegen de vastgestelde prijs het gevraagde getal exemplaren wordt toegezonden.