Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
220

Deze verklaring is eerst van node met ingang van 1 October 1951 tot welke datum het getuigschrift uit art. 40 van het reglement op het godsdienstonderwijs van node blijft, terwijl in de gevallen, waarin voor een op 30 April 1951 bestaande groep of vereniging van gemeenteleden het kerkelijk onderricht niet van de kerkeraad ter plaatse uitgaat en de openbare belijdenis des geloofs in een andere gemeente pleegt te worden afgelegd, het breed moderamen der provinciale kerkvergadering, op verzoek van visitatoren-provinciaal nog tot 1 Januari 1955 van het in het derde lid van artikel 8 bepaalde, ten behoeve van die gemeenteleden ontheffing kan verlenen.