Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
147

Zij die de volledige theologische opleiding van de Ned. Zendingsschool te Oegstgeest hebben genoten, en op 30 April 1951 gedurende ten minste 10 jaren werkzaam zijn geweest als zendeling van een aan de Hervormde Kerk nauw verwant zendingslichaam, of als predikant, of Indisch predikant van de Prot. Kerk in Indonesië, of in een naar het oordeel van het breed moderamen der generale synode daaraan gelijkwaardige werkkring, kunnen door dat moderamen — de raad voor de zending gehoord — beroepbaar worden verklaard in de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl het genoemde moderamen bevoegd is om in bijzondere gevallen inzake de termijn van 10 jaren dispensatie te verlenen.