Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
4

De bediening van de Doop aan een volwassene geschiedt — tenzij het breed moderamen der generale synode in zeer bijzondere gevallen om gewichtige redenen van pastorale aard anders beslist — niet dan nadat hij openbare belijdenis des geloofs heeft gedaan.