Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
2

Alvorens de generale synode tot zulk een benoeming overgaat, doet de commissie voor het theologisch hoger onderwijs — na overleg met de vergadering van de hoogleraren der Kerk en gehoord het advies van de theologische faculteit, waar de te benoemen hoogleraar zal werkzaam zijn — haar een aanbeveling met tenminste drie namen toekomen.