Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 2.

De commissie voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
7

Het overleg, voortvloeiende uit de raadpleging van de Hervormde Kerk over de bezetting van leerstoelen in de theologische of litteraire faculteit ener universiteit, waar de Kerk haar dienaren des Woords doet opleiding, wordt namens haar gevoerd door de commissie voor het theologisch hoger onderwijs in overleg met het breed moderamen der generale synode, de kerkelijke hoogleraren aan die universiteit gehoord.