Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

III. De toelating tot de evangeliebediening.

Artikel 17.

Singuliere gaven.

Lid
1

Een lidmaat der Kerk, wie naar het oordeel van het breed moderamen der generale synode singuliere gaven zijn geschonken voor het ambt van dienaar des Woords, kan — zo hij voldoet aan voor elk geval afzonderlijk door de commissie voor het theologisch hoger onderwijs gestelde eisen van ontwikkeling en kennis der theologie — door dat moderamen tot het colloquium worden toegelaten, zonder dat is voldaan aan de vereisten, in de artikelen 8 en 15 letter b-f van deze ordinantie gesteld.