Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 9.

Verkiezing door de kerkeraad.

Lid
1

Indien de lidmaten besluiten de verkiezing van ouderlingen en diakenen geheel aan de kerkeraad op te dragen, worden zij ten minste twee weken voordat de kerkeraad één of meer vacatures voornemens is te vervullen, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk of door een mededeling in het kerkblad en afkondiging in een kerkdienst, uitgenodigd binnen acht dagen na de gedane mededeling bij de kerkeraad, schriftelijk en ondertekend, voor elke vacature afzonderlijk, aanbevelingen in te dienen van lidmaten van wie zij menen, dat zij voor verkiezing in aanmerking komen.