Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

Lid
3

Betreft een op te stellen dubbeltal de vacature voor een kerkvoogd, dan wordt dat dubbeltal door de kerkeraad opgesteld op voordracht van het college van kerkvoogden of in wijkgemeenten door de wijkraad van kerkvoogden, aan wie de kerkeraad tevoren de voor die vacature ingekomen aanbevelingen doet toekomen.