Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 8.

Verkiezing op voordracht van de kerkeraad.

Lid
1

Indiende de lidmaten besluiten de kerkeraad het recht van voordracht te geven, worden zij ten minste vier weken voor het houden van een verkiezing, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk of door een mededeling in het kerkblad en afkondiging in een kerkdienst, uitgenodigd, binnen acht dagen na de gedane mededeling bij de kerkeraad, schriftelijk en ondertekend, voor elke vacature afzonderlijk, aanbevelingen in te dienen van lidmaten, van wie zij menen, dat die voor verkiezing in aanmerking komen.