Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 7.

Stemming over gehele of gedeeltelijke machtiging van de kerkeraad.

Lid
3

Van de uitslag der stemming wordt binnen acht dagen schriftelijk mededeling gedaan aan het breed moderamen van de classicale vergadering.