Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
8

Alle bepalingen van art. 4 dezer ordinantie zijn mede van toepassing op de verkiezingen, welke gehouden worden in elk der geographische onderdelen, waar de lidmaten geroepen worden tot vervulling van één of meer vacatures, met dien verstande, dat alle verkiezingen plaatsvinden in vergaderingen en onder leiding staan van het moderamen van de kerkeraad of van ambtsdragers der gemeente, door het moderamen aangewezen.