Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 6.

Verkiezing door de lidmaten naar geographische indeling.

Lid
6

Indien bij de zesjaarlijkse stemming, bedoeld in het tweede lid van art. 3 dezer ordinantie, de lidmaten zich de verkiezing van ouderlingen en diakenen voor de volgende periode opnieuw voorbehouden, wordt de indeling der gemeente in geographische onderdelen, zoals deze in de plaatselijke regeling is opgenomen — waar nodig — overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel opnieuw aangepast aan gewijzigde omstandigheden.