Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
8

Behalve waar de omstandigheden dit niet toelaten — zulks ter beoordeling van het breed moderamen der classicale vergadering — vindt de verkiezing plaats in een vergadering van lidmaten, onder leiding van het moderamen van de kerkeraad, in welke vergadering gestemd wordt met inachtneming van het bepaalde in art. 25 van de ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.