Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
7

De verkiezing geschiedt ter plaatse en ten tijde door de kerkeraad vast te stellen, terwijl de lidmaten zich daarbij in hun keuze beperken tot degenen, wier namen op de verkiezingslijst zijn vermeld.