Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen.

Artikel 5.

Verkiezing door de lidmaten.

Lid
1

Indien de lidmaten zich de bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen hebben voorbehouden, worden zij, tenminste vier weken voor het houden ener verkiezing, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk of door een mededeling in het kerkblad en afkondiging in een kerkdienst, uitgenodigd binnen acht dagen na de genade mededeling bij de kerkeraad, schriftelijk en ondertekend, voor elke vacature afzonderlijk, aanbevelingen in te dienen van lidmaten, van wie zij menen, dat zij voor verkiezing in aanmerking komen.