Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 3.

Het bijhouden van het doop-, lidmaten- en trouwboek.

Lid
1

De namen van hen, die zijn gedoopt, van hen, die onder de belijdende leden zijn opgenomen of met attestatie tot de gemeente zijn overgekomen, en van hen, wier huwelijk is bevestigd en ingezegend, worden door het college van kerkvoogden ingeschreven in het doopboek, het lidmatenboek of het trouwboek, terwijl bij vertrek of overlijden en verlies van het lidmaatschap daarvan aantekening geschiedt in het lidmatenboek.