Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 2.

Het register van gemeenteleden.

Lid
5

Deze generale regeling zal in elk geval de bepaling bevatten
a. dat de kosten van zulk een bureau door de deelnemende gemeenten naar evenredigheid zullen worden gedragen; en
b. dat zulk een bureau — behalve voor het vertrekken van statistische gegevens voor het toezicht, de kerkvisitatie of de ten uitvoerlegging van hetgeen bij ordinantie is voorgeschreven — van de te zijner beschikking staande gegevens en adressen ener gemeente geen gebruik zal mogen maken, dan met goedkeuring, naar gelang van het betrokken arbeidsveld, van de kerkeraad of van het college van kerkvoogden.